225
مشهد-ایرنا- استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: متاسفانه هم اکنون 10 ...


552
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


496
استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: متاسفانه هم اکنون 10 تا 15 درصد ...


944
خراسان جنوبی; خراسان رضوی; ... 15 درصد کودکان و بالغین مبتلا به آسم هستند.


676
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


638
رئیس مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: میانگین شیوع آسم بین ۱۰ تا ۱۵ ...


954
... 19 درصد ایرانیان به آسم مبتلا هستند که ... خراسان رضوی ... 15 درصد ایرانیان به آسم ...


741
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


398
مشهد- ایرنا- استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 10 درصد ساکنان خراسان ...


130
... به گزارش"خراسان رضوی ... درصد کودکان و نوجوانان و ۹ درصد بالغین به آسم مبتلا هستند و ...


465
... 19 درصد ایرانیان به آسم مبتلا هستند که ... خراسان رضوی ... 15 درصد ایرانیان به آسم ...


354
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


73
مشهد- ایرنا- استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 10 درصد ساکنان خراسان ...


340
... به گزارش"خراسان رضوی ... درصد کودکان و نوجوانان و ۹ درصد بالغین به آسم مبتلا هستند و ...


906
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . ... 10 تا 15 درصد کودکان در خراسان رضوی به ...


872
یک فوق تخصص آسم و آلرژی گفت: 10 تا 15 درصد مردم به آسم مبتلا هستند. کودکان بیشتر به شیر گاو، تخم ...


366
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . ... 10 تا 15 درصد کودکان در خراسان رضوی به ...


179
افراد جوان مبتلا به آسم با کوتاه شدگی تلومرها ... 15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند.


486
10 درصد ساکنان خراسان رضوی به بیماریهای ریوی مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی ...


916
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . ... 10 تا 15 درصد کودکان در خراسان رضوی به ...