669
... موارد انتقال ویروس اچ آی ... از مواد روانگردان صنعتی و رفتارهای جنسی حفاظت نشده ...


35
37.2 درصد موارد انتقال ویروس اچ آی وی،استفاده از مواد روانگردان صنعتی و رفتارهای جنسی حفاظت ...


518
جدیدترین و ... درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که نوسازی ان ضروری است ...


303
... درصد موارد انتقال ویروس اچ ای ... از مواد روانگردان صنعتی و رفتارهای جنسی حفاظت ...


899
اخبار روز ایران,اخبار روز ایران و جهان تصویری ... ناشی از ویروس ... اگرچه ممکن است سرفه ...


691
جدیدترین و ... درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که نوسازی ان ضروری است ...


218
جدیدترین و ... درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که نوسازی ان ضروری است ...


335
... درصد موارد انتقال ویروس اچ ای ... از مواد روانگردان صنعتی و رفتارهای جنسی حفاظت ...


296
اخبار روز ایران,اخبار روز ایران و جهان تصویری ... ناشی از ویروس ... اگرچه ممکن است سرفه ...


132
جدیدترین و ... درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که نوسازی ان ضروری است ...