534
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد .


907
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


35
... 40 درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ... تبریز بالای 15 سال عمر ...


488
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


825
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


896
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


275
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


622
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


1
عمر ناوگان حمل‌ونقل در استان فارس 35 سال است روحانی شکست‎خوردگان انتخابات را درک کند


521
تاکسی‌های با عمر بالای 10 سال در تبریز ... مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز در ... از ناوگان ...


5
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


411
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


390
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


672
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


942
عمر ناوگان حمل‌ونقل در استان فارس 35 سال است روحانی شکست‎خوردگان انتخابات را درک کند


399
تاکسی‌های با عمر بالای 10 سال در تبریز ... مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز در ... از ناوگان ...


663
15 درصد مبلغ ... نوسازی ناوگان تاکسیرانی انجام ... بیش از ۳۰ سال عمر دارد ، در ...


900
40 درصد ناوگان اتوبوسرانی ... با عمر بالای 25 سال در ... توانند وارد ناوگان تاکسیرانی ...


630
... بلند مدت 15 درصد است که ... و نوسازی ناوگان تاکسیرانی خمینی شهر ... بالای 40 درصد بود و ...


65
... بر 40 درصد ناوگان تاکسیرانی ... تبریز بالای 5 تا 10 سال عمر ... 15 سال پنهانکاری ...